4158 Upton Ave N
Minneapolis, MN 55412

4158 Upton Ave N
Minneapolis, MN 55412

View Gallery

3D Tour


Floor Plan