5532 Blaisdell Avenue
Minneapolis, MN 55419

5532 Blaisdell Avenue
Minneapolis, MN 55419

View Gallery

3D Tour


Floor Plan